Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – A Search BV

 

 • Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen A search BV en wederpartijen. Voor zover het betreft de levering van diensten, detachering van personeel en daarmee verband houdende activiteiten.

 

 • Onderhandelingen
  • A search BV is gerechtigd onderhandelingen over een nog tot stand te komen overeenkomst op ieder gewenst moment af te breken.
  • De wederpartij kan ingeval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel aanspraak maken op een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden of nog te lijden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan.

 

 • Opdrachtuitvoering
  • Offertes zijn gebaseerd op de informatie die aan A search BV door de wederpartij is verstrekt. Wederpartij staat ervoor in, dat hij daarbij alle essentiële informatie aan A search BV heeft verstrekt. A search BV zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. A search BV levert een inspanningsverplichting en kan geen garanties geven met betrekking tot de door haar verrichte werkzaamheden dan wel gegeven adviezen.
  • A search BV zal de opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal zij met de wederpartij overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De wederpartij zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens, die A search BV nodig acht voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig in het bezit komt van A search BV. De wederpartij draagt zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden van A search BV betrokken medewerkers uit de organisatie van wederpartij, welke medewerkers over voor de opdracht relevante materiekennis beschikken en inzicht hebben in de voor de opdracht relevante doelstellingen van de organisatie van de wederpartij. De wederpartij geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met A search BV. Hetzelfde is van toepassing op inschakeling van derden door A search BV.

 

 • Betaling, rente en kosten
  • Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie.
  • Een overeengekomen betalingskorting mag niet in mindering gebracht worden indien oude rekeningen na de vervaldatum onbetaald zijn.
  • Betaling dient in Euro’s te geschieden.
  • Indien de wederpartij nalatig is gebleven zijn verplichtingen, in het bijzonder betaling verplichtingen, tijdig en behoorlijk na te komen, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. In alle gevallen kan voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag gelijk aan 15% (vijftien procent) van de uitstaande vordering in rekening worden gebracht. Belopen de buitengerechtelijke incassokosten meer dan dit bedrag dan dienen deze op verzoek van de wederpartij door overlegging van bescheiden te worden bewezen.
  • Indien achteraf met een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt ingestemd of deze ten onrechte wordt genomen zal de wederpartij, zonder dat aanmaning is vereist, voor elke maand (of gedeelte van een maand) van de kredietgeving een rente van 1% per maand, of wanneer die hoger is een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente, dienen te vergoeden.
  • De wederpartij is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.
  • Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat A search BV de vrije beschikking heeft verkregen over het betaalde bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting.
  • Wordt op rekening geleverd dan is de afnemer c.q. wederpartij gebonden aan onze boekingen, en wel in die zin dat hij, behoudens tegenbewijs, deze boekingen als juist zal hebben te erkennen.
  • Iedere betaling strekt steeds allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.
  • Indien de wederpartij met enige betaling jegens ons in gebreke is, heeft A search BV het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

 • Ontbinding

De overeenkomst kan door de ene partij worden ontbonden indien en voor zover de andere partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. Indien en voor zover de overeenkomst wordt ontbonden door wederpartij op basis van een vermeende toerekenbare tekortkoming van A search BV is hetgeen reeds over en weer gepresteerd is door partijen geen onderwerp van ongedaan making. Eventuele uitgereikte facturen door A search BV zijn gelijk opeisbaar.

 

 • Eigendom van adviezen, nota’s en ander schriftelijke stukken en programma’s

De wederpartij krijgt de bevoegdheid de in hoofd dezer vermelde stukken te vermenigvuldigen voor gebruik voor het beoogde doel binnen de onderneming van de wederpartij. Modellen, technieken en instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst blijven eigendom van A search BV en zullen niet worden openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van A search BV. A search BV heeft het recht om kennis, technieken en ideeën te mogen hergebruiken en intellectueel te beschermen.

 

 • Vertrouwelijkheid

A search BV is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de wederpartij jegens derden. A search BV zal in het kader van de overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij. De wederpartij zal zonder toestemming van A search BV aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van A search BV, haar personeel of door A search BV ingezet personeel van derden, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage of anders verkregen informatie ter beschikking stellen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen stemt de wederpartij erin toe dat A search BV de naam van wederpartij en de opdrachtomschrijving vrij mag hanteren als referentie.

 

 • Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
  • Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen opgeschort. A search BV is in dat geval verplicht te leveren c.q. de overeengekomen diensten te verrichten zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
  • Onder overmacht worden verstaan onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan A search BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk van A search BV kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties, de omstandigheid dat A search BV een prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd kan krijgen.
  • In geval van overmacht is A search BV niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding.

 

 • Aansprakelijkheid

A search BV is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aansprakelijk voor schade tot een bedrag van het honorarium dat A search BV over de laatste drie (3) maanden voor haar werkzaamheden voor de overeenkomst van wederpartij exclusief BTW in rekening heeft gebracht en heeft ontvangen, één ander met een maximum van € 7.500,- (zeven duizend vijfhonderd euro). Deze beperking van de aansprakelijkheid vervalt indien en voor zover de tekortkoming in de nakoming het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van A search BV.

 

 • Onvoorziene omstandigheden

Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat de wederpartij naar redelijkheid en billijkheid nakoming door A search BV niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 

 • Opschorting
  • Indien de wederpartij jegens A search BV in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen:
   zijn de verplichtingen van A search BV tot nakoming automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de wederpartij hetgeen hij opeisbaar verschuldigd is volledig heeft voldaan;
   b.  is A search BV gerechtigd van de wederpartij onmiddellijke betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen te verlangen, bij voorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling.
  • A search BV is gerechtigd alvorens een overeenkomst na te komen volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de wederpartij te verlangen indien aannemelijk is dat deze zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

 

 • Verval van rechten
  • De wederpartij dient zijn rechten uit een overeenkomst, binnen een jaar nadat deze zijn ontstaan, geldend te maken door het aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten automatisch komen te vervallen.
  • A search BV is bevoegd vorenbedoelde termijn desgewenst te verlengen.
  • Het vorenstaande doet niet af aan andere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden op grond waarvan één of meer rechten van de wederpartij reeds eerder zijn vervallen.

 

 • Conversie
  • Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is of door welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
  • In dat geval behouden de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

 

 • Afwijkende voorwaarden

Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door A search BV is bevestigd. Indien A search BV schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.

 

 • Toepasselijk recht
  • Elke rechtsverhouding tussen A search BV en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse recht.
  • De (eventuele) toepasselijkheid van de eenvormige wet op “de internationale koop van roerende lichamelijke zaken” en “de eenvormige wet op de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten (Den Haag 1964)”, alsmede “het Verdrag van Wenen van 1980” inzake de internationale koop zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 • Geschillen
  • Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam.
  • A search BV blijft evenwel gerechtigd een vordering onzerzijds aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wettelijke regels bevoegd zou zijn.

 

ADDENDUM DETACHERING

 

Dit addendum geldt indien de opdracht geheel of gedeeltelijk bestaat uit het ter beschikking stellen van personeel.

 

 • Personeel
  • A search BV kan in overleg met de wederpartij de samenstelling van de detachering c.q. het gedetacheerde personeel wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen noch de continuïteit ongunstig beïnvloeden. Een wijziging kan ook op verzoek van de wederpartij in overleg met A search BV plaatsvinden.
  • Geen van de partijen mag zowel middellijk als onmiddellijk, direct of indirect tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen twee jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de andere partij in dienst nemen nog met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan na schriftelijk overleg met de wederpartij. Bij overtreding van deze bepaling door wederpartij is een niet voor rechterlijke matiging vatbare direct opeisbare boete van € 50.000,– (vijftig duizend euro) gesteld. A search BV behoudt zich het recht voor naast de direct opeisbare boete de werkelijk geleden schade te vorderen.

 

 • Tarieven en kosten van de opdracht
  • In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn kosten zoals secretariaatsuren, reisuren, reis- en verblijfskosten, niet inbegrepen. Deze kosten en andere opdracht gebonden kosten kunnen afzonderlijk in rekening gebracht worden.
  • Drie maanden na aanvang van de overeenkomst kunnen tussentijdse veranderingen van het niveau van lonen en kosten die A search BV noodzaken tot tarief verandering, worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen. A search BV berekent de door haar gehanteerde uurtarieven vermeerderd met omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswegen opgelegd worden, indien tussen wederpartij en A search BV niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wederpartij kan op zijn verzoek een opgave van de gehanteerde tarieven op het moment van het uitvoeren van de overeenkomst ontvangen.

 

 • Wijziging van de overeenkomst c.q. meerwerk
  • Wederpartij aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst daardoor kan worden beïnvloed. A search BV zal de wederpartij zo spoedig mogelijk daaromtrent op de hoogte stellen.
  • Indien de wijziging van de overeenkomst tot gevolg heeft dat de in de overeenkomst aangegeven prijs door de uitbreiding of wijziging wordt beïnvloed, zal A search BV de wederpartij daarover eveneens zo spoedig mogelijk inlichten. A search BV behoudt zich het recht voor – naar aanleiding van een wijziging of uitbreiding van de overeenkomst door toedoen van de wederpartij – de overeengekomen uitvoering te herzien, dan wel het consulting team te wijzigen, indien dit naar de mening van A search BV vereist is in verband met de kwaliteit van de dienstverlening.
  • Een wijziging van de overeenkomst en/of meerwerk wordt als een aanvullende overeenkomst door A search BV aan wederpartij bevestigd.

 

 

 

 

 • Duur en afsluiting van de overeenkomst
  • De duur van de overeenkomst kan behalve door de inspanning van het gedetacheerde personeel worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die A search BV verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. A search BV kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn.
  • De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de wederpartij is goedgekeurd. Deze eindafrekening moet door de wederpartij worden goedgekeurd direct na ontvangst. Indien de wederpartij niet direct reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten op werken die tot stand komen door werkzaamheden van personeel van A search BV komen wederpartij toe. Dit geldt niet voor werken die personeel van A search BV heeft ingezet bij de werkzaamheden waarbij de intellectuele eigendomsrechten reeds bij A search BV berustte voor aanvang van de werkzaamheden. In dat geval verkrijgt wederpartij een licentie op de werken welke licentie inhoudt dat die werken alleen gebruikt mogen worden door wederpartij conform het bij het aangaan van de overeenkomst beoogde gebruik. Die licentie wordt onmiddellijk herroepelijk, om niet, niet-exclusief en wereldwijd verleend.

 

 • Tussenkomst bij zelfstandigen
  • Indien en voor zover het ter beschikking stellen van personeel betreft het ter beschikking stellen van zelfstandigen door middel van tussenkomst van A search BV, gelden navolgende leden van dit artikel. Met zelfstandigen wordt in dit artikel bedoeld zelfstandigen die: (i) een eenmanszaak drijven; (ii) vennoot of maat zijn in een personenassociatie, zoals bijvoorbeeld een maatschap of vennootschap onder firma; of (iii) zichzelf vanuit een rechtspersoon als directeur grootaandeelhouder voor werkzaamheden ter beschikking stellen.
  • Wederpartij van A search BV mag zowel middellijk als onmiddellijk, direct of indirect tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht, deze zelfstandige niet in dienst nemen noch met deze zelfstandige over indiensttreding onderhandelen, noch een opdracht aan (de onderneming van) zelfstandige gunnen, dan na schriftelijk overleg met A search BV. Bij overtreding van deze bepaling door wederpartij is een niet voor rechterlijke matiging vatbare direct opeisbare boete van € 50.000,– (vijftig duizend euro) gesteld. A search BV behoudt zich het recht voor naast de direct opeisbare boete de werkelijk geleden schade te vorderen.

 

 • A search BV maakt indien en voor zover mogelijk voor de contractering met zelfstandigen gebruik van modelovereenkomst 9015550000-09-2 zoals vastgesteld door de belastingdienst op 29 februari 2015, welke overeenkomst door A search BV op punten is aangevuld. Op de voorwaarde dat A search BV en de zelfstandige ook daadwerkelijk werken conform die overeenkomst, is A search BV gevrijwaard van aanslagen ter zake loonheffingen. Wederpartij van A search BV is verplicht zodanig te handelen dat er geen fictieve dienstbetrekking tussen zelfstandige en A search BV en/of wederpartij kan worden aangenomen. Op eerste verzoek van A search BV werkt wederpartij mee aan een controle, waarbij A search BV kan vaststellen of wederpartij voldoet aan voorgaande verplichting, in zulks geval laat wederpartij A search BV toe tot de locaties waar de werkzaamheden door zelfstandige verricht worden. Wederpartij vrijwaart A search BV voor eventuele schade, inclusief naheffingen en boetes van de belastingdienst, indien wederpartij zich niet houdt aan de in dit artikel bedoelde verplichtingen.

 

 

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam,
onder dossiernummer 7650 8943